Cerkwinski informaciski a zmakański centrum

Woglědarka wustajeńce sebje wobglědujo drjewjane modele dewastěrowanych cerkwjow.

Cerkwinski informaciski a zmakański centrum: drjewjane modele dewastěrowanych cerkwjow.
Fotograf: Hartmut Rauhut

Zajmnu a woglědanja gódnu wobstawnu wustajeńcu prezentěrujo cerkwinski informaciski a zmakański centrum (KIZ), kótarež jo na najśpinem wutwarjenju noweje Rogojskeje cerkwje.
Tematiski wudopołnjecy k Archiwoju minjonych jsow, ale samostatnje w koncepciji a śěžyšću, dopomina wustajeńca na wugbaśa brunicowego górnistwa na cerkwje a wósady we Łužycy.

W srjejźišću wustajeńce stoje detajlne drjewjane modele (měritko 1:100) wšych 27 we Łužycy wótbagrowanych cerkwjow. Pódla wubranych wustajeńskich objektow dokumentěruju filmowe, fotowe a cytańske stacije slězyny dewastěrowańskich tšojenjow tych cerkwjow a jsow. Rěd interwiewow z casowymi znamkami informěruju wó problematiskich wugbaśaach na cerkwinske žywjenje tych jsow.

Fragmenty prjatkarnje a hołtarja zniconeje cerkwje połudnjowego Ranja na wustajeńcowej tofli.

Cerkwinski informaciski a zmakański centrum: fragmenty ze zniconeje cerkwje połudnjowego Ranja.
Fotograf: Hartmut Rauhut

Cerkwinski informaciski a zmakański centrum se zaběra ze slědujucymi pšašanjami:

  • Kak su se cerkwje natwarili, ga su se wótbagrowali, co jo je pregowało?

  • Kótare twarjenjowe a wugótowańske źěle su se mógali zachowaś?

  • Kótare nowe cerkwje su se twarili?

  • Kak wjelika jo była wósada, kak jo wuglědało cerkwinske žywjenje?

  • Kake su byli póśěgi k serbstwoju?

  • Kaki jo był poměr mjazy wósadu a politiskeju gmejnu?

  • Kótare śěžkosći, bědy a tšachy jo pśinjasło pśesedlenje pótrjefjonym?

Wótwórjenske cas

Njeźelu 14:00 – 17:00 góź.
a pó telefoniskem dogronjenju

Kontakt

fararstwo Baršć Wiłow
faraŕ Bodo Trummer
Wiłojska droga 255
03149 Baršć (Łužyca)
tel. 03562 983183
faks 03562 – 667732

e-mail: btrummereulo @ gmx . de

webstrona KIZ: http://quitz.de/horno