minjone jsy

Infosrěbak pozicioněrowany na kórtowem tepichu a na monitorje se pokazujo wubrany kórtowy wurězk.

Interaktiwny cytański rěd. Z „infosrěbakom” móžośo k minjonym jsam na kórtowem tepichu dojś.
Fotograf: AvO

Jědro Archiwa minjonych jsow jo digitalna datowa banka, w kótarejž su wótkładowane informacije a fota k wšym 136 jsam, kenž su se musali dla brunicowego górnistwa ceło abo pó źělach minuś. Toś ten wirtuelny archiw městnow dajo se stawnje rozšyrjowaś. Nowe informacije, kótarež se w běgu šyrokich rešeršow zběraju ako teke materialije, kenž zajmowane woglědarje sobu pśinjasu, mógu se tak wudopołnjecy wótkładowaś.

„Pśeglěd jsow” pódajo Wam w interneśe źěl datow k woglědanjeju. Wy móžośo w tej lisćinje nawigěrowaś abo sebje zaměrnje jadnu wjas wupytaś.

Archiw jsow datoweje banki jo rownocasnje źěl wustajeńce a woglědowaŕ móžo jen wótwołaś.
Z interaktiwnymi cytańskimi rědami, tak pomjenjonymi „infosrěbakami”, móžo woglědaŕ pó tepichowej korśe Łužyce drogowaś a k minjonym jsam swójogo wuběranja dojś. Z touchsreen-monitorom infosrěbaka daju se pón detajlěrowane informacije k tym jsam z datoweje banki městnow wótwołaś.
Městne informacije, wobstojece z tekstowych, wobrazowych a kórtowych dokumentow su rědowane do wěcnych wobcerkow wejsne fakty, wejsne stawizny, kultura a rěc, wobraze jsy, pśesedlenje z wótpowědujucymi pódkapitelami.

Na monitorje infosrěbaka se pokazuju informacije k historiji Žarnowa.

Informacije datoweje banki: Informacije k minjonym jsam su do wobcerkow do pódkapitelow rozrědowane. Pśikład „Historija jsy”.
Fotograf: AvO

Informaciska paleta wopśimjejo městne pódaśa k geografiskemu połoženju, k historiskemu wuwiśeju, góspodarskej strukturje, k politice a kněstwu, k wuwiśeju wobydlarstwa, sedleńskej formje, k powěsćam, k serbskej rěcy a kulturje, drastwam , k šulstwoju a towaristwownistwoju, k swěźeńskej kulturje, k wósebnym twarjenjam, k wuwiśeju jamow, pśesedleńskim procesam, k wóstaśeju pśesedlarjow, k wopomnjeśu a rekultiwěrowanju.

Ako optiski princip rozrědowanja a nawigacije jo se wuwijał šema kartajowych kórtkow, rownocasnje pokazka na funkciju a mjenja Archiwa minjonych jsow.