wobrazowa galerija

foto: Woglědarje wužywaju we wustajeńcy tak mjenowany „Info-srěbak“ na pśestrěńcu z kortu.

Na wjelikem pśestrěńcu, na kótaremž jo namólowana kórta Łužyce, mógu woglědarje z modernym interaktiwnym rědom za cytanje pytaś a dostaś informacije k tym jadnotliwym wótbagrowanym jsam.
fotograf: Michael Helbig