nastaśe: Wobźělone na projekśe a pśeběg projekta

B. Siegert. dr. G. Reinfeld a prof. dr. D. Dähnert na zarědowanju na dwórje gmejnskego centruma.

Zagronite wobźělone na projekśe (wótlěwa napšawo): Bernd Siegert, wejsny zastojaŕ Rogowa; dr. Gerhard Reinfeld, šołta Města Baršć (Łužyca); prof. dr. Detlef Dähnert, Vattenfall Europe Minning a (gl. slědujucy wobraz) Harald Końcak, Domowina.
Fotograf: (wurězk) Hartmut Rauhut

W běgu dalšnego konkretizěrowanja su slědkoju gromadu pśišli ako zagronite wobźělone Vattenfall Europe Minning, Domowina, załožba za Rogow ako teke město Baršć (Łužyca). Město jo teke pśewzeło nosarstwo za projekt. Financěrowanje projekta jo Vattenfall až do wótwórjenja zawěsćił.

Partnarje projekta su pśewóźowali organizatoriske, koncepcionelne a wopśimjeśowe źěła pśi natwarjenju dokumentaciskego centruma, kenž su trali wót apryla 2004 až do oktobra 2006.
Pśirědowany archiwoju města Baršć (Łužyca) a nawjedowany wót njogo stej dwa fachowej wědomnostnika z pódpěru dalšnych projektowych sobuźěłaśerjow wuźěłałej wustajeńcowu koncepciju a toś tu wopśimjeśowje pśesajźiłej.

Za to su notne byli na casu intensiwne a wobšyrne rešerše w archiwach, medijowych załožkach, muzejach, pśi fotografach a priwatnych wósobach a wjele drugego; rownocasnje jo se wjadło wjele rozgronow z pśesedlarjami.

Mjazy decembrom 2004 a měrcom 2005 jo se pśewjadło wupisanje za wugótowanje wustajeńce. Projektowe partnarje su se dogronili na pśedłogu Barlińskich designerow “Peanautz Architekten”, kenž su w měrcu 2006 z natwarjenim wustajeńce zachopili.

Dnja 14.10.2006 jo se archiw minjonych jsow swětosnje wótwórił. Wustajeńca jo se wót něźi 250 woglědari, mjazy nimi wjele pśesedlarjow, z wjelikim zajmom pśiwzeła a jo dostała pozitiwnu resonancu.

Dr. Klußmann rozjasnijo gósćam wótwórjeńskego zarědowanja wustajeńsku techniku.

Wótwórjenje archiwa minjonych jsow: Wjednik projekta dr. Klußmann rozjasnijo woglědarjam wustajeńsku techniku.
Fotograf: Michael Helbig

Wót wótwórjenja sem njaso Załožba Rogow z pódpěrowanim Města Baršć (Łužyca) běžece kosty.
K projektowej kupce, kótaraž jo wugbała wopśimjeśowe a koncepcionelne źěła wustajeńce, su słušali (we wšakorakem zestajenju): Silke Jung (Baršć), měsćański archiwar dr. Jan Klußmann (Baršć), Ines Neumann, M.A. (Klinka), Sonja Noack (Baršć), dipl.-inž. Klaus Richter (Baršć-Rogow†), Dörthe Stein (Baršć-Rogow) a Jens Töpert, M.A. (Leopoldshöhe/Bonn).

Archiw minjonych jsow kśěł se wšym na projekśe wobźělonym za zgromadne źěło a pódpěru źěkowaś.

Nic naslědku pśez pomoc a angažement wjele woglědarjow, mjazy nimi wjele něgajšnych pśesedlarjow, su se mógali wažne detajle a wudopołnjenja do stawnje rosćeceje wustajeńce pśiwześ.